Gebruiksvoorwaarden Website.

Laatste wijziging: 08/03/2021

Artikel 1: Identificatie van de onderneming

 1. De onderneming die de website exploiteert die toegankelijk is via de link www.tollet.com (hierna “de Website”) is de naamloze vennootschap TOLLET, met maatschappelijke zetel te Kleerkopersstraat 36, 1000 Brussel, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0435.980.257 (hierna “TOLLET NV“).
 1. Iedere bezoeker van de Website (natuurlijk persoon of vertegenwoordiger van een vennootschap en ongeacht of hij daarna contact opneemt met TOLLET NV of niet) wordt, door toegang te nemen tot de Website, verondersteld de onderhavige gebruiksvoorwaarden van de Website te hebben gelezen en te aanvaarden.
 1. Indien een of meer artikelen van deze gebruiksvoorwaarden om welke reden ook ongeldig zou(den) worden verklaard , heeft dit niet tot gevolg dat deze gebruiksvoorwaarden in hun geheel nietig worden en belet het niet de uitvoering van de overige bepalingen. In dat geval zullen beide partijen zich inspannen om onmiddellijk en te goeder trouw een geldige bepaling overeen te komen die een gelijkwaardig economisch effect heeft als de vernietigde bepaling of dat effect op zijn minst zo dicht mogelijk benadert.
 1. Elke betrokken bezoeker aanvaardt ook dat TOLLET NV haar gebruiksvoorwaarden van de Website op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving kan wijzigen en dat deze voorwaarden primeren op ieder ander, vroeger akkoord tussen partijen met betrekking tot hetzelfde voorwerp. TOLLET NV vermeldt bovenaan deze voorwaarden de laatste wijzigingsdatum ervan.

Artikel 2: Op de Website verstrekte inhoud en informatie

 1. TOLLET NV besteedt de grootste zorg aan de kwaliteit van de informatie die op de Website wordt gepubliceerd en neemt alle redelijke maatregelen om aan de bezoekers correcte en actuele informatie te verstrekken (Middelenverbintenis).
 1. De bezoekers van hun kant, zijn echter verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens die zij meedelen aan TOLLET NV en zij verzekeren aan TOLLET NV dat die gegevens geen inbreuk maken op de rechten van derden. 
 1. De informatie en specificaties die gratis op de Website beschikbaar zijn, worden door TOLLET NV aan de bezoekers verstrekt ter informatie. TOLLET NV kan niet door een bezoeker, een klant of een derde aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade verbonden aan het gebruik van de gegevens op de Website (ongeacht in welke context) en blijft gevrijwaard ingeval een derde in dit verband een procedure instelt.

Artikel 3:  Toegang tot de Website

 1. Onder voorbehoud van de middelen waarover ze beschikt en binnen de in het vorige artikel beschreven grenzen, spant TOLLET NV zich in om de bezoekers toegang tot de Website te verzekeren gedurende 7 dagen op 7, 24/24 uur.
 1. TOLLET NV zal alles in het werk stellen om de duur van een eventuele onderbreking te beperken en zal de bezoekers in de mate van het mogelijke, verwittigen van die onderbrekingen en hun vermoedelijke duur. (Middelenverbintenis rekening houdend met wat technisch en financieel mogelijk is).
 1. De bezoekers begrijpen dat TOLLET NV slechts gehouden is tot een middelenverbintenis en dat ze de bezoekers niet in alle omstandigheden een voortdurende, ononderbroken en beveiligde toegang tot de Website kan garanderen. TOLLET NV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een onderbreking waarover ze geen controle heeft, noch bij een cyberaanval.
 1. Bovendien kan TOLLET NV te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot de Website onderbreken als er gevaar is voor misbruik of fraude, om onderhoud te verrichten of om gelijk welke verbeteringen of wijzigingen aan te brengen.

Artikel 4:  Intellectuele eigendomsrechten en ontwerp van de Website

 1. TOLLET NV behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op de Website zelf en op het ontwerp en alle onderdelen en inhoud van de Website.
 1. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, alle tekst, illustraties, opmaak, de computerprogramma’s en het ontwerp.
 1. Alle merken, labels en logo’s, al dan niet geregistreerd, zijn exclusieve eigendom van de exploitant van de Website of van andere vennootschappen en mogen niet worden gereproduceerd of gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van TOLLET NV of de betrokken vennootschappen.
 1. De bezoekers mogen ze met name niet gebruiken als “tags” op andere websites.
 1. Elk uittreksel, kopie, uitlening, aanpassing en/of welke andere vorm ook van gebruik van het geheel of een deel van de inhoud van de Website, op welke wijze ook, is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van een vertegenwoordiger van de exploitant van de Website.
 1. Iedere inbreuk op dit artikel zal worden bestraft door een forfaitaire boete van 2000 euro per dag en per inbreuk , onverminderd een eventuele schadeloosstelling.

Artikel 5:  Klachten en geschillen

 1. Elke klacht betreffende deze gebruiksvoorwaarden, hun interpretatie of de toegang tot of het gebruik van de Website en de inhoud ervan dient hetzij per e-mail te worden gericht aan info@tollet.com, hetzij per aangetekende post aan de zetel van TOLLET NV, die zich ertoe verbindt om binnen een redelijke termijn (binnen 30 werkdagen) te reageren op elk omstandig verzoek.
 1. Alle geschillen waarvoor geen minnelijke schikking kan worden bereikt, zijn exclusief onderworpen aan het Belgisch recht en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van het arrondissement van de zetel van TOLLET NV.